GEBRUIKERSVOORWAARDEN POWERFLOWER B.V.

Artikel 1. Definities
In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. PowerFlower B.V., gevestigd te Abcoude, KvK nr: 64079783, hierna te noemen PF.
1.2. PF werft gelden van donateurs voor goede doelen.
1.3. powerflower.nl is een handelsnaam van PF.
1.4. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van een door hem of haar uitgekozen derde een schenking doet.
1.5. Donateur/ontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een schenking heeft ontvangen van de gebruiker en deze schenking toewijst aan een door hem of haar gekozen goede doel.
1.6. Het goede doel: zijnde een zaak van algemeen belang , waar men geld en of goederen aan kan geven, in de ruimste zin van het woord.
1.7. PF is beheerder van de website www.powerflower.nl, hierna de website.
1.8. Stichting Beheer Power Flower, is de stichting die namens PF althans namens de gebruiker van de website gelden ontvangt van gebruikers en donateurs ten behoeve van goede doelen en zorg draagt voor het doorbetalen van de aan de goede doelen toekomende gedeelten van deze gelden en aan PF.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn toepassing op het gebruik van de website powerflower.nl en aanverwante diensten in relatie tot het bij PF aangesloten goede doel.

Artikel 3: Gelden
3.1. De gebruiker van de website powerflower.nl kiest een geldbedrag, welke hij of zij beschikbaar stelt als geschenk aan de donateur, die op zijn of haar beurt, dit geldbedrag beschikbaar stelt aan het door hem of haar aangewezen goede doel.
3.2. PF zal de website zodanig beheren dat gebruikers en (vervolgens) donateurs online een schenking en donatie kunnen doen via iDeal op de wijze zoals vermeld op de website.
3.3. Gebruiker en donateur ontvangen via de website een bevestiging van de gedane schenking en of donatie.
3.4. De betaling van het geldbedrag vindt plaats door overboeking daarvan op het rekeningnummer van Stichting Beheer PowerFlower.
3.5. Stichting Beheer PowerFlower houdt een bankrekening aan waarop gelden ten behoeve van het goede doel worden beheerd. Alle schenkingen en donaties worden op de rekening van Stichting Beheer PowerFlower bijgeschreven en beheerd ten behoeve van het elk afzonderlijk gekozen goede doel, waarna doorbetaling aan het betreffende goede doel plaatsvindt.
3.6. De donateur dient een keuze te maken uit een van de aangesloten goede doelen. Heeft de donateur na 60 dagen nog geen keuze gemaakt dan doneert PF het bedrag automatisch aan één van de goede doelen.
3.7. Schenkingen en of donaties worden slechts teruggestort met de voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming van het goede doel waaraan geschonken is, ongeacht of de donatie al door Stichting Beheer PowerFlower is doorbetaald aan het goede doel in kwestie.
3.8. PF voert een dienst voor goede doelen en non-profit organisaties. PF is niet gekwalificeerd om fiscaal advies te geven over de aftrekbaarheid van donaties.
3.9. Alle goede doelen op de site hebben een contractuele overeenkomst met PF. PF kan geen donaties verzamelen en doorstorten zonder hun toestemming.

Artikel 4: Gebruikers website
4.1. De website bevat informatie over het goede doel. Het goede doel is te allen tijde verantwoordelijk voor inhoud van de berichtgeving. PF voert geen controles uit en heeft geen redactionele invloed op de inhoud van die informatie.
4.2. De website en de daarmee verband houdende diensten moeten te allen tijde op verantwoorde en geoorloofde wijze worden gebruikt.
4.3. Gebruikers en/ of donateurs moeten 16 jaar of ouder zijn. Personen onder de 16 jaar kunnen schenken en of doneren via een familielid of voogd onder hun directe toezicht.
4.4. PF is gerechtigd de toegang tot de website met onmiddellijke ingang aan een gebruiker en/ of donateur te ontzeggen indien de gebruiker in strijd met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden handelt.
4.5. Gebruiker draagt er zorg voor dat de door hem of haar aangeleverde informatie op de website niet in strijd is met enige wet- en regelgeving, niet beledigend, discriminerend of aanstootgevend is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of op enige andere rechten van of verplichtingen jegens een derde.
4.6. Indien PF constateert dat door gebruiker en/ of donateur ongeoorloofde activiteiten op de website worden ondernomen of ongeoorloofde inhoud op de website wordt geplaatst, zal PF de betreffende inhoud verwijderen en/of de toegang tot die inhoud blokkeren. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gebracht. PF heeft het recht de gebruiker en/ of donateur de toegang tot de website te ontzeggen en/ of de account te verwijderen.
4.7. Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van juiste informatie bij het aanmaken van een account. Het is niet toegestaan dat de gebruiker zich voor iemand anders uitgeeft dan wel voorwendt aan een bepaalde persoon of organisatie verbonden te zijn terwijl dit niet het geval is. Het is niet toegestaan de website te gebruiken om junkmail of spam te versturen aan anderen. Het is niet toegestaan de diensten dan wel gekoppelde netwerken te manipuleren en/ of te verstoren en de systemen van PF te besmetten met virussen in de breedste zin van het woord.
4.8.Na registratie bij PF wordt gebruiker en/ of donateur verzocht om zijn of haar persoonlijke account te beschermen met een wachtwoord. Het is de verantwoordelijkheid van gebruiker en/ of donateur om dit wachtwoord veilig te houden en ervoor te zorgen dat het niet wordt doorgegeven aan derden. Als de gebruiker en/ of donateur ontdekt dat onbevoegden gebruik maken van het wachtwoord, of onbevoegd gebruik plaatsvind, wordt de gebruiker en/ of donateur geadviseerd om het wachtwoord direct te wijzigen volgens de on-site instructies.
4.9.Gebruiker en/ of donateur is zelf verantwoordelijkheid om te controleren of de schenking aan de instelling van zijn of haar keuze is.
4.10. PF is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop het goede doel gebruik maakt van de donaties die via de website zijn gedaan.
4.11. Voor de gebruiker en/ of donateur geldt het Privacybeleid van PF. Het Privacybeleid beschrijft hoe PF de persoonsgegevens verwerkt. Het beleid kan worden nagelezen op de website.

Artikel 5: Beschikbaarheid website
5.1. PF zal het onderhoud aan de website zo veel mogelijk verzorgen tussen 01:00 - 06:00 uur en gedurende weekenden. De mogelijkheid bestaat dat de website in die uren niet toegankelijk of beschikbaar is.
5.2. De gebruiker en/ of donateur stemt ermee in dat het gebruik van de website geschiedt op basis van de toestand waarin die website zich op dat moment bevindt en beschikbaar is. PF garandeert op geen enkele wijze dat de door haar aangeboden website diensten ononderbroken beschikbaar en veilig toegankelijk zijn. Het functioneren van de website is afhankelijk van talloze externe factoren waarop PF geen invloed heeft.
5.3. PF is gerechtigd het format en de inhoud van de website te allen tijde te veranderen.

Artikel 6: Vergoeding PF
6.1. Voor het gebruik van de website en diensten die door PF beschikbaar worden gesteld met betrekking tot fondsenwerving, schenkingen en donaties vraagt PF een geringe vergoeding van het goede doel.
6.2.De vergoeding bedraagt 12,5% over het door de gebruiker aan de donateur geschonken bedrag van elke schenking.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. PF is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van de gebruiker en of donateur, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
7.2. PF is niet aansprakelijk voor schade, aan gebruiker en/ of donateur of derden toegebracht door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PF geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege PF (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten of hulpmiddelen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van PF tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.3. PF is in geen geval aansprakelijk (wegens wanprestatie, nalatigheid of anderszins) voor schade die de gebruiker en/ of donateur mocht stellen te hebben geleden door een bezoek aan of het gebruik van de website, een en ander met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele winstderving, immateriële schade, omzetverlies, verlies aan goodwill, verlies van software of gegevens, misgelopen kortingen en zakelijke kansen, het niet kunnen gebruiken van computers, tijdverspilling door het management of ander personeel en enige andere indirecte schade hoe ook ontstaan.

Artikel 8: Intellectuele eigendom, merkrechten
8.1. PF behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de werkzaamheden, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden.
8.2. Het is de gebruiker en/ of donateur niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen.
8.3. De gebruiker en/ of donateur staat PF toe om data en resultaatgegevens te gebruiken voor haar validatie van resultaten en benchmarking. PF is gerechtigd benchmarks uit te voeren. PF kan resultaten en data als benchmarks in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm openbaren en/ of verkopen aan derden. Dergelijke aan derden verstrekte informatie zal geen tot de gebruiker en/ of donateur of enig individu herleidbare informatie bevatten.
8.4. De namen PowerFlower, Powerflower.nl, Powerflower app, Powerpresent, Powerpresent.nl, alsmede het beeldmerk PF en eventuele andere namen van producten en diensten die PF op de website plaatst, mogen in geen geval worden gebruikt in samenhang met producten en diensten die niet van PF afkomstig zijn of op een wijze die tot verwarring kan leiden of op enigerlei wijze afbreuk doet aan de naam en integriteit van PF. De (beeld)merken/ uitingen van goede doelen, behoren in eigendom toe aan de rechthebbenden. Hiervan mag zonder toestemming geen gebruik worden gemaakt. Voor het gebruik van enig merken als zodanig is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming nodig van PF dan wel het betreffende goede doel.

Artikel 9: Geschillen en toepasselijk recht
9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen PF en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen door partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Amsterdam.
9.2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van openbaring van de schade en of vordering.

Artikel 10. Wijzigingen Gebruikersvoorwaarden
10.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is de geldende versie.